Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi m.in. sprawy o:

 • zapłatę,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów bankowych,
 • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • eksmisję,
 • zasiedzenie nieruchomości/ruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • ochronę własności,
 • ochronę posiadania,
 • ustanowienie/zasiedzenie służebności (w tym drogi koniecznej),
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • ustanowienie służebności (osobistych, gruntowych, przesyłowych),
 • odszkodowanie (uszkodzenie ciała/ mienia),
 • zadośćuczynienie (śmierć osoby bliskiej, skutki wypadku komunikacyjnego),
 • ochronę dóbr osobistych,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

      Kancelaria sporządza i opiniuje umowy cywilnoprawne.