Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące:  

  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i rozwiązania stosunku pracy,
  • ustalenia istnienia stosunku pracy i roszczeń z nim związanych,
  • odpowiedzialności materialnej pracowników,

odszkodowań z tyt. m.in. mobbingu, naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy,

  • o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, 
  • sporządzania, analizy umów (w tym o zakazie konkurencji),
  •  sprostowania świadectwa pracy,
  • odwołania od kar porządkowych,
  • odwołania od decyzji ZUS i innych organów,
  • apelacji od wyroków sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.